בית   
דף הביתתשבץ וורדל יומיפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

תנאי שימוש

14across ("האתר") מספק למשתמש כלים לכתיבה ולפתרון של תשבצים ("השירותים"). המסמך מגדיר את זכויותיך והתחייבויותיך בעת השימוש באתר ובשירותיו. המסמך מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

קרא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם בינך לבין יריב חבוט - אימייז, מפעיל האתר ובעליו ("בעל האתר"). זכותך להשתמש בשירותים כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת. במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, יהא בעל האתר רשאי לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים.

השירותים

אתה רשאי ליצור תשבץ באתר ולפתור תשבצים של משתמשים אחרים. השירות הוא בחינם, מלבד התשבצים שכותביהם יגדירו אותם כמוצרים בתשלום. בעל האתר רשאי לשלב בדפי הפרופיל ו/או התשבצים שלך פרסומות ומסרים מסחריים. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שיבחין בינם לבין תוכן שאתה כותב ומפרסם, אך יתכן שהם יתייחסו לתוכן זה בעקיפין. אסור לך להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.

כללי

במסגרת התוכן אותו תעלה לאתר אסור לך לפרסם:

אין לבצע באמצעות השירותים באתר כל פעולה שמיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי בעל האתר).

היעדר אחריות

אתה ואתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שתפרסם בשירותים ולתוצאות שינבעו ממנו. בעל האתר לא יבדוק את התכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר מוסרים לפרסום. בעל האתר אינו יכולה לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים אלה.

בעל האתר לא ישא באחריות לכל תוכן שתמסור לפרסום, חוקיותו, אמינותו, מהימנותו, דיוקו, שלמותו, השפעתו על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב תוצאות - ישירות או עקיפות - שיגרמו לך או לכל צד שלישי בגללו.

שינויים בשירותי האתר

בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה השירותים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין ביצוע שינויים אלה או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בעל האתר רשאי לחייב אותך בתשלום עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם בחינם. הודעה על הכוונה לחייב תשלום עבור השימוש בשירותים אלה תפורסם בעמוד הבית של האתר 30 ימים מראש לפחות. לאחר מועד סגירת השירותים לתשלום, לא תוכל להמשיך ולהשתמש בהם או לצפות בתכנים שבהם אלא בכפוף לתשלום הנדרש.

ביטול השירותים

בעל האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים באתר ללא תשלום, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיק בעל האתר את החומר המצוי בידו למשך 60 ימים נוספים, ולאחר מכן יהא רשאי למחוק אותו בלי לתת הודעה נוספת על כך.

שימוש בתכנים

כאשר אתה מעלה תכנים לאתר, הרי שאתה מאשר שזכויות היוצרים של התכנים הן שלך. לבעל האתר הזכות להפיץ את התכנים שלך מחוץ לאתר, לצרכי שיווק, פרסום או לכל צורך אחר, כל עוד הוא איננו מקבל תשלום עבור התכנים. הפצת תכנים בתשלום נעשית רק במקרים שאושרו על ידך ותוך חלוקת רווחים מוסכמת.

מחיקת תכנים

בעל האתר רשאי - על פי שיקול דעתו הבלעדי - לסרב לפרסם תוכן שמסרת לפרסום באתר, מכל סיבה שהיא. בעל האתר רשאי גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו אם פורסם בעבר, בלא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי למחוק תוכן כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות; אם התוכן או האופן שבו פורסם נוגדים את תנאי השימוש באתר; אם תשומת לבו הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק או מסיבות אחרות כלשהן.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את בעל האתר בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדו על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, קבצים או מידע שמסרת לפרסום באתר.

שונות

השירותים באתר אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. בעל האתר ישתדל לענות לפניותיך, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן. כל הודעה שבעל האתר יבקש למסור לך לפי הסכם משתמש זה תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. עליך להקפיד למסור לבעל האתר את כתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת שלך בכל עת. פניות שלך לבעל האתר יהיו באמצעות הדואר האלקטרוני admin@14across.com.

הפצת עדכונים

בעלי החשבונות באתר יקבלו עדכונים מבעל האתר מעת לעת בהתאם לצורך בדואר אלקטרוני. כל עדכון כזה כולל קישור המאפשר הפסקת שליחת העדכונים. בנוסף, בעלי החשבונות באתר יכולים לבטל את קבלת העדכונים במסך 'החשבון שלי'.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.